Splošni pogoji nagradne igre "tečaj ličenja"

Pravila sodelovanja v nagradni igri

»NAGRADNA IGRA ZA TEČAJ LIČENJA«

 1. Uvodne določbe

Pravila sodelovanja v nagradni igri določajo način in pogoje sodelovanja ter izvedbo nagradne igre »NAGRADNA IGRA ZA TEČAJ LIČENJA«. »Organizator« nagradne igre je Colby d.o.o., Ob Dravi 6, 2000 Maribor za blagovno znamko Revamp hair. »Udeleženec« nagradne igre je lahko le oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri in se strinja s temi pravili. »Izžrebanec« je udeleženec, ki je bil izžreban za prejem nagrade v skladu s temi pravili. »Nagrajenec« je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame pri organizatorju.

 1. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, ki so rezidenti Republike Slovenije. Pravne osebe, vključno s samostojnimi podjetniki posamezniki, v nagradni igri ne morejo sodelovati. V nagradni igri ne morejo sodelovati oziroma niso upravičeni do nagrad zaposleni in študenti, ki opravljajo delo pri organizatorju, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani. Za ožje družinske člane se za namene te nagradne igre štejejo zakonec, oseba s katero živi v partnerski zvezi, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti oziroma nesklenjeni partnerski zvezi in njihovi otroci ter posvojenci. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec sprejema ta pravila nagradne igre.

 1. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo tisti, ki v obdobju trajanja nagradne igre:

 • V Big Bang prodajalnah ali na www.bigbang.si spletni trgovini kupijo izdelek znam Revamp.
 • na spletni strani www.revamphair.si/nagradnaigra-makeup izpolnijo obrazec s svojimi podatki (ime in priimek, e-mail, številka računa in datum nakupa) – upoštevane bodo prijave do vključno 15. 7. 2024 za nakupe med 1. 6. 2024 in vključno 30. 6. 2024.
 • sprejmejo pravila nagradne igre in
 • podajo organizatorju nagradne igre privolitev za obveščanje o ponudbi, novostih, ugodnostih, novicah, drugih nagradnih igrah in ostalih dogodkih.

Igra poteka od 1. 6. 2024 do vključno 30. 6. 2024, pri čemer si organizator pridržuje pravico, da nagradno igro tudi podaljša ali skrajša in o tem obvesti sodelujoče na spletni strani. Ena prijava velja za ves čas trajanja nagradne igre. V primeru več prijav, poslanih s strani iste osebe (oziroma z enim računom), se vse prijave štejejo kot ena prijava. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, izloči iz sodelovanja v nagradni igri. Udeleženci sami krijejo stroške udeležbe v nagradni igri, vključno s stroški dostopa do interneta in stroški prenosa podatkov z interneta.

Sodelovanje brez nakupa:

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer tako, da sodelujoči pošljejo elektronsko pošto na naslov: info@revamphair.si in napišejo ali pošljejo video kjer z najmanj 100 besedami sporočijo kateri Revamp izdelek jim je najbolj všeč in zakaj.

 1. Nagrade in obveščanje nagrajenca

Organizator bo med udeleženci izžrebal prejemnike naslednjih nagrad:

Nagradni sklad:

 • 1x tečaj ličenja pri umetniku ličenja po izboru organizatorja (v vrednosti do 150 € z DDV)
 • 5x ekskluzivni 40% popust za nakup Revamp izdelka na https://www.bigbang.si *
 • 10x set štirih Revamp sponk za lase (v vrednosti 17,99€)
 • 15x Revamp torba iz Blaga (v vrednosti 3€)

*nagrajenec prejme ekskluzivno kodo, ki jo koristi ob nakupu Revamp izdelkov. Velja za nakup enega Revamp izdelka, popusti se ne seštevajo. Velja le na nakupe v spletni trgovini bigbang.si. Kodo je potrebno izkoristiti najkasneje do 31. 8. 2024.

Vsi nagrajenci bodo izžrebani z naključnim računalniškim žrebom dne 16. 7. 2024 in obveščeni po e- pošti v roku 5 delovnih dni od žrebanja.

Denarno izplačilo nagrade ni možno. Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo nagrado, blago ali storitve ali je prenesti na drugo osebo. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci enake možnosti dobiti nagrado. Izid nagradnega žrebanja je naključen. Ob žrebu se pripravi zapisnik, ki se hrani na naslovu organizatorja. Pritožba zoper izid žrebanja ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o identiteti izžrebanca ali če se ugotovi, da je bilo sodelovanje v nagradni igri v nasprotju z določili te nagradne igre.

 1. Prevzem oz. podelitev nagrade

Nagrajenci bodo obveščeni po elektronski pošti in objavljeni na spletni strani www.revamphair.si . Izžrebanec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade, vključno s podatki, ki jih bo moral posredovati organizatorju, obveščen preko elektronskega naslova. Izžrebanec mora najkasneje do datuma, navedenega v elektronskem sporočilu, poslati potrebne podatke za vročitev oziroma prevzem nagrade. Za nagrado, ki presega vrednost 42 €, je izžrebanec dolžan organizatorju posredovati tudi podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da izžrebanec ne sporoči zahtevanih podatkov v določenem roku, izgubi pravico do nagrade. Nagrajence bo organizator pozval, da mu po elektronski pošti na info@revamp.si posredujejo komentar in/ali sliko, videoposnetek (slikovni material), na katerih sta vidna nagrajenec in prevzeta nagrada. S tem, ko bo nagrajenec organizatorju poslal zgoraj navedeno vsebino preko elektronske pošte, se šteje, da je privolil v njeno objavo na spletni strani in družbenih omrežjih Revamp za namen objave nagrajencev. Privolitev lahko nagrajenec kadarkoli prekliče. Več informacij o pravicah s področja varstva osebnih podatkov tukaj.

V kolikor se ugotovi, da sodelujoči ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, sodelujoči izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega sodelujočega organizator postane prost vseh obveznosti, v lastni presoji organizatorja pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. V primeru osebnega prevzema nagrade mora nagrajenec organizatorju predložiti na vpogled veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).

 1. Obdavčitev nagrade

Dobitek v nagradni igri je obdavčen le, če njegova vrednost presega 42 EUR. V tem primeru se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25% od vrednosti dobitka. Če je nagrada v naravi, je davčna osnova tržna cena nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Davčna osnova od prejete nagrade in plačana akontacija dohodnine se upoštevata pri letni odmeri dohodnine. Morebitne dodatne davčne obveznosti od prejetega dohodka, ki prejemniku nastanejo iz naslova poračuna dohodnine na letni ravni, bremenijo prejemnika. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača, vrednost dobitka pa se vseeno všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Podeljevalec nagrade je dolžan za nagrajenca obračunati in plačati akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Če nagrajenec podatkov, ki jih organizator potrebuje za obračun in plačilo akontacije dohodnine ne posreduje do roka, zapisanega v sporočilu organizatorja, se šteje da nagrade ne želi sprejeti in se mu ne podeli. Nagrajenec v takšnem primeru nima nobene pravice do kakršnegakoli nadomestila.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je organizator - Colby d.o.o., Ob Dravi 6, 2000 Maribor za blagovno znamko Revamp hair. Na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete preko elektronskega naslova info@revamp.si ali preko navadne pošte na naslov Colby d.o.o., Ob Dravi 6, 2000 Maribor za blagovno znamko Revamp hair. Zagotovitev vaših osebnih podatkov je obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe (sklenete jo s sprejemom Pravil sodelovanja v nagradni igri). Če želite sodelovati v nagradni igri, je posredovanje vaših osebnih podatkov obvezno; v nasprotnem primeru namreč ne boste mogli sodelovati v nagradni igri oz. prevzeti svoje nagrade. Vaše osebne podatke poleg nas obdelujejo tudi naši pogodbeni obdelovalci – ponudniki IT storitev, ponudniki storitev marketinga, tiskarji in zavarovalni zastopniki.

 1. Končne določbe

Pravila te nagradne igre so objavljena na https://revamphair.si/pages/splosni-pogoji-velike-nagradne-igre in stopijo v veljavo z 1. 6. 2024. Šteje se, da so udeleženci seznanjeni s pravili nagradne igre, da se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so v okviru nagradne igre posredovani osebni podatki točni in pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Maribor, 31. 5. 2024

Colby d.o.o., za blagovno znamko Revamp hair